Alles Categorieën Producten Pagina's Blogs
Categorieën
Pagina's
Blogs
Niet goed, geld terug Vlees van Eigen Boerderij Traceerbaar, Natuurlijk & Eerlijk 100% smaakgarantie

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsplicht bij levering producten
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel  8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel  9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – levering en leveringstijd
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Overmacht
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
Artikel 16 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam; JONG GERUND V.O.F., handelend onder de naam JONG GERUND V.O.F. – Vleesch.nl
Adres; Planker 5 – 5721 VG – Asten
Telefoonnummer; 031 (0)6 23 49 63 94
E-mailadres; info@vleesch.nl
K.v.K. – nummer; 84117788
BTW-identificatienummer; NL863102815B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4.  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen of plaatsen op de website:
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsplicht bij levering producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. De bedenktijd, herroepingsrecht, zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing, aangezien het gaat om producten die snel kunnen bederven of verouderen, zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door JONG geRUND allen worden uitgesloten, indien JONG geRUND dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft gemeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

Artikel 9 – De prijs

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. De consument is – bij aankoop – de prijs verschuldigd die in de overeenkomst tot stand gekomen is. Zolang het verschuldigde bedrag niet geleverd wordt, is JONG geRUND niet verplicht om de producten te leveren.
 2. Duidelijk fouten in de prijsopgaven, waaronder onjuistheden, kunnen na de overeenkomst tussen de klant en JONG geRUND, alsnog corrigeert worden. Speciale aanbiedingen zijn – zolang de voorraad strekt – geldig.
 3. Tenslotte kunnen de verpak- en verzendkosten in rekening gebracht worden. Deze zullen in het totaal bedrag getoond worden.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en leveringstijd

 1. Geplaatste bestellingen worden, wanneer het verschuldigde bedrag betaald is, afgeleverd bij PostNL. JONG geRUND verzekerd dat het pakket op de juiste manier afgeleverd wordt, dat het op tijd afgeleverd wordt en dat het gekoeld binnenkomt. JONG geRUND is echter niet verantwoordelijk voor de werkelijke levering. De verzending en eventuele risico’s zijn geheel voor de consument. Als er aangetoond kan worden dat JONG geRUND het pakket niet op tijd aan PostNL geleverd heeft, dan is JONG geRUND aansprakelijk. De consument kan dan de producten opnieuw laten leveren of het verschuldigde bedrag terug laten storten. Het bedrag van de bestelling dient dan binnen 30 dagen door JONG geRUND teruggestort te worden.
 2. Indien op het moment van levering er niemand aanwezig is, dus dat de consument noch een door hem of haar aangewezen persoon niet aanwezig is, dan verzekerd JONG geRUND niet meer de temperatuur van de bestelling en staat JONG geRUND hier niet meer garant voor.
 3. Wanneer de bestelling bij een afhaalpunt of bij de buren geleverd is, is de consument verantwoordelijk om het pakket tijdig te koelen. Vanaf het moment dat het pakket geleverd wordt, is JONG geRUND niet meer verantwoordelijk voor de conditie, temperatuur en de juiste verwerking van het vlees.
 4. Het is belangrijk dat de consument – na ontvangst – de producten zelf controleert. Indien de consumenten de producten in een dergelijk slechte staat ontvangen heeft en de producten dus niet aan dergelijke kwaliteitseisen voldoen, verzoek ik dat de consument het binnen zes uur – na ontvangst – laat weten. Het kenbaar maken kan via; info@vleesch.nl.
 5. JONG geRUND hanteert een voorraad-systeem. Het is echter mogelijk dat de producten alsnog niet op voorradig zijn. JONG geRUND zal het dan minstens één dag voor de levering kenbaar maken via de bewaarde contactgegevens. Eventuele vervolgmogelijkheden kunnen zijn; bestelling wordt geannuleerd, de bestelling wordt deels geannuleerd en de waarde van de producten die ontbreken terugbetaald of de bestelling wordt op een later tijdstip alsnog verstuurd.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Indien de consument product ontvangt die niet aan de kwaliteitseisen voldoen (zie artikel 11.4), dan dient de consument het binnen zes uur kenbaar te maken. De periode van zes uur gaat in zodra de producten ontvangen zijn, Track & Trace kan hierbij als garantie gelden. Het bekendmaken van de klacht kan via; info@jonggerund.nl.
 2. Indien de klacht doorgegeven is, wordt het de consument verplicht om de bestelling – in ieder geval vijf dagen – met alle zorg te behandelen, zodat de geconstateerde kwaliteitseisen nader onderzocht kunnen worden. Er zal nader een afspraak gemaakt worden tussen de consument en JONG geRUND om langs te komen en het kwaliteitsverlies te onderzoeken.
 3. Als de klacht goedgekeurd is door JONG geRUND, dan heeft de consument recht op een terugbetaling van de waarde van de bestelling.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Retourzendingen zijn toegestaan als JONG geRUND daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 6. Overige klachten kunnen gemeld worden bij info@vleesch.nl. Deze klachten kunnen echter nooit tot een schadevergoeding lijden.

Artikel 14 – Overmacht

In geval van overmacht is JONG geRUND niet verplicht om de verplichtingen na te komen. JONG geRUND mag dan de verplichtingen verzetten voor de duur van de overmacht. Voorbeelden van overmacht zijn; brand, stakingen, energie- en bedrijfsstoringen, niet tijdig leveren van producten door toeleveranciers, het niet ontbreken van een vergunning, netwerk- of verbinding storingen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. JONG geRUND is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of van derden. Hieronder valt gevolgschade, vertragingsschade, bedrijfsschade, letselschade, winstderving of andere indirecte schade, voor welke oorzaak dan ook.
 2. De consument vrijwaart JONG geRUND voor alle aanspraken van derden, te benoemen van vergoeding van schade, interesten of kosten door voorgevallen die in verband staan met de door JONG geRUND leverde zaken.

Artikel 16 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Onze favoriete producten Bekijk ze hier!
Kalfsvlees
Vitello Tonnato vlees
Vitello Tonnato vlees Overheerlijk en zacht van smaak Vanaf € 16,50
Op voorraad Zéér snelle levering (op afspraak)
Rundvlees
Gehaktballen
Gehaktballen Heerlijk mals en kwalitatief vlees Vanaf € 3,40
Op voorraad Zéér snelle levering (op afspraak)
Rundvlees
Hamburgers (gekruid)
Hamburgers (gekruid) Hamburgers met 'geheime' kruidenmix Vanaf € 4,25
Op voorraad Zéér snelle levering (op afspraak)
Rundvlees
Rundertong
Rundertong Ouderwets lekker Vanaf € 25,20
Op voorraad Zéér snelle levering (op afspraak)
10% korting?
Aan het laden...
Cookies op Vleesch. Vleesch gebruikt zowel functionele als analytische cookies. Hierdoor kan de website goed functioneren en worden bezoeken op de website goed gemeten. Daarnaast kunnen er marketingcookies worden geplaatst als je deze accepteert. Met marketingcookies kunnen wij de ervaring op onze website persoonlijker en meer gestroomlijnd maken. We kunnen je namelijk nuttige advertenties laten zien en zo je ervaring persoonlijker maken. Meer informatie? Lees hier alles in onze cookieverklaring. Liever toch geen marketingcookies? Dan kun je deze hier weigeren. We plaatsen dan enkel het standaardpakket van functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen op de voorkeuren pagina. Cookies accepteren
Cookie